Co nieco o nas
     Ważna osoba
     C C Z W ??
     W w L
     Wydarzenia
     Akcje 2010-11
     Akcje 2011-12
     Wolontariusze
     Galeria
     Regulamin
     Podst. pojęcia
     Downald
     Dok. prawne
     Publikacje
     Multimedia
     Mater. Promoc.
     Księga gości
     Kontakt. - Regulamin


„Działalność  wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym”

                                                        Jan Paweł II

REGULAMIN SZKOLNEGO  KLUBU WOLONTARIUSZA DZlAŁAJĄCEGO

PRZY GIMNAZJUM W BUDZOWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1) Wolontariat- to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,

wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2) Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem

może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna,

3) Klub Wolontariusz jest inicjatywą, skierowaną do uczniów gimnazjum, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

4) Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie            

bezinteresowną i otwartą dla wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Rozdział II           ,

Cele i sposoby działania

1 j Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do czynnej,

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2) Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na

rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

życzliwości i bezinteresowności.

3) Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia społecznego i środowiska naturalnego.

4) Klub wolontariusza pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i  tworzenie zespołów  wolontariuszy.

5) Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia  młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobarni i środowiskami pamocy tej oczekujqcymi.

6)Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań

wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

7) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

8)Promocja idei wolontariatu  w szkole.

9)Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

1O)Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez w charakterze charytatywnym ( np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.).

11)  Angażowanie ludzi  młodych do działań w Wolontariacie może odbywać się poprzez:

• Wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśniczej;

• Organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza,         ,

• Przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz

stałych konfliktów z mediami ( np. gazety lokalnej  jak też stron internetowa).

12)Miejscem organizacji działania Wolontariatu  jest Gimnazjum w Budzowie.

1 3) Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

14) Klub Wolontariusza włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego

rodzaju imprez, pełniąc podczas  nich głównie funkcjo służebne (np.

organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, asystencja w

punktach medycznych, kwestowanie, itp.).

                                                               Rozdział III

Wolontariusze

1) Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2} Członkiem Klubu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

3} Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4} Członkowie Klubu  mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pracę w domu.

5) Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6) Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

7) Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8) Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

9) Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.

Rozdział IV

Standardy funkcjonowania Klubu Wolontariusza

1)      Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy- przygotowanie młodzieży do pracy woluntarystycznej.

2)      Koordynacja pracy wolontariuszy.

3)      Monitorowanie działań wolontariuszy.

4)      Ewaluacja pracy wolontariuszy.

Rozdział V

Struktura działania Klubu Wolontariusza

1)      Klub Wolontariusza nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

2)      Na czele Klubu Wolontariusza stoi zespół koordynatorów Wolontariatu( nauczyciele- wolontariusze)

                                                         Rozdział VI

Obszary działania

 Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowania jest na dwa zasadnicze obszary środowisko szkolne i środowisko lokalne( zewnętrzne).

 1)      Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.

2)      Praca na rzecz ocalenia starych kapliczek, grobów w Budzowie.

3)      Współpraca z przedszkolami, warsztatami terapii zajęciowej, organizowanie imprez, inscenizacji dla dzieci.

4)      Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi.

5)      Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza, gdzie wolontariusz może nieść pomoc

 

Dziś strone odwiedziło już 13484 odwiedzający (26335 wejścia)


+Strona jest stworzona przez :
-Agatę Żak
-Anne Urbańczyk

+Strona jest prowadzona przez :
-Agatę Żak

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."
- Matka Teresa z Kalkuty

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym"
- Ghandi

"Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym."

"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"
- Martin Luther King Jr.

"Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością."
- Thomas Jefferson

"Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy kierować się jak regułą - wzjameność."
- Konfucjusz
- Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha)

Jeżeli potrafimy patrzeć , to zawsze zauważymy kogoś , kto potrzebuje naszej pomocy ;)


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja