Co nieco o nas
     Ważna osoba
     C C Z W ??
     W w L
     Wydarzenia
     Akcje 2010-11
     Akcje 2011-12
     Wolontariusze
     Galeria
     Regulamin
     Podst. pojęcia
     Downald
     Dok. prawne
     Publikacje
     Multimedia
     Mater. Promoc.
     Księga gości
     Kontakt. - Podst. pojęcia


 PODSTAWOWE POJĘCIA  


1 % podatku - źródło finansowania organizacji pożytku publicznego, każdy obywatel ma możliwość przekazania 1% należnego podatku, jest to uspołecznienie alokacji podatku (środków publicznych), podatnik dysponuje 1% swojego podatku, nie jest to typowa działalność charytatywna, gdyż i tak musiałby to zapłacić

 

+Akcja - zorganizowane działanie zmierzające do osiągnięcia jakiegoś celu, np. akcja zbierania książek

+Beneficjent - osoba korzystająca z usług, programu itp.

+Dotacja - przekazanie pieniędzy; dotacja celowa, ten, kto obdarowywuje wskazuje cel, na który ma być przeznaczona

+Działalność charytatywna - wspieranie biednych i potrzebujących pomocy; miłosierdzie, dobroczynność, filantropia - od łac. charitativus - miłosierdzie chrześcijańskie wobec ubogich (skoncentrowanej na najuboższych), a także działalność świecka skupiająca się głównie na: oświacie, kulturze, nauce

+Działalność dobroczynna -w średniowieczu rozwój filantropii związany był z tradycją chrześcijańską, wówczas to wyodrębnił się nurt filantropii religijnej - określany mianem działalności dobroczynnej

+Działalność pożytku publicznego - działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych obejmujące następujące zadania: pomoc społeczną; działalność charytatywną; podtrzymywanie tradycji narodowej; ochrona i promocja zdrowia; promocja zatrudnienia; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka; ekologia; bezpieczeństwo publiczne; upowszechnianie i ochrona praw i wolości człowieka; działania na rzecz integracji europejskiej i inne

+Dzień wolontariusza - corocznie obchodzony jest dzień wolontariusza 5 grudnia; ustanowiony przez UNESCO w roku 1981

+Filantropia - dobrowolne przeznaczenie pieniędzy lub darów rzeczowych na rzecz organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i religijnych, filantropia wywodzi swój rodowód z kultury antycznej - od gr. philanthropos - kochający ludzkość. W tradycji antycznej filantropia to usposobienie przyjazna ludziom, braterską miłość i współczucie wobec bliźnich, definicja filantropii wg Kotarbińskiego - "filantropia (...) kiedy potrzebującemu świadczy pomoc ktoś, od kogo indywidualnie ów potrzebujący nie ma tytułu domagać się pomocy"

+grupy samopomocowe - niski stopień sformalizowania (4 sektor), powstają w środowiskach słabszych, marginalizowanych, występują w nich bezpośrednie więzi
Ngo (ngos) - non governmental organization(s) - organizacja pozarządowa, instytucjonalnie oddzielona od rządu, państwa (w odniesieniu do ogółu organizacji: NGOs).

+OPP - organizacja pożytku publicznego - Istnieje korzyść ogólnospołeczna z działalności tych podmiotów, beneficjent działalności organizacji jest poza nią, korzyści wychodzą na zewnątrz, beneficjant nie jest członkiem organizacji - pomoc "jedni, drugim"

+OPS (MOPS) - ośrodek pomocy społecznej, miejski ośrodek pomocy społecznej

+Organizacje samopomocy - ich specyfika sprowadza się do tego, że działają na rzecz swoich członków, przykład: organizacja emerytów firmy X w miejscowości Y

+Organizacja pozarządowa
- akcentuje się niezależność organizacji od administracji (rządu)

+Organizacja non-profit - słowo non-profit odróżnia organizację od organizacji drugiego sektora - biznesu i podkreśla, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk

+Organizacje wolontarystyczne - działalność jest w znacznym stopniu oparta na działaniu ochotników, czyli wolontariacie.

+Społecznik - człowiek zajmujący się sprawami społecznymi, bezinteresownie pracujący dla dobra społeczeństwa; działacz społeczny.

+Społeczeństwo obywatelskie - termin z pogranicza filozofii i socjologii politycznej, to idea bądź typ społeczeństwa; wszelkie formy zaangażowania ludzi wychodzące poza "moją (własną) prywatność", działanie dotyczące mnie i kogoś obcego; rozgrywa się w przestrzeni publicznej; inicjatywy obywatelskie, ale nie o sformalizowanym charakterze.

+Trzeci sektor (3S) - przestrzeń publiczna, która nie jest działalnością gospodarczą nastawioną na zysk ani działalnością państwa, ale wysoko sformalizowana działalnością społeczną, nie jestem państwem, nie jestem rynkiem więc jestem czymś trzecim. Trzeci sektor to nazwa, której używa się wobec ogółu organizacji pozarządowych. Określenie to, przeniesione z języka angielskiego, nawiązuje do podziału dzielącego aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit)

+Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

+Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.
Dziś strone odwiedziło już 13484 odwiedzający (26343 wejścia)


+Strona jest stworzona przez :
-Agatę Żak
-Anne Urbańczyk

+Strona jest prowadzona przez :
-Agatę Żak

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."
- Matka Teresa z Kalkuty

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym"
- Ghandi

"Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym."

"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"
- Martin Luther King Jr.

"Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością."
- Thomas Jefferson

"Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy kierować się jak regułą - wzjameność."
- Konfucjusz
- Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha)

Jeżeli potrafimy patrzeć , to zawsze zauważymy kogoś , kto potrzebuje naszej pomocy ;)


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja